AIDE – инсталација host-based IDS-a на ЦентОС-у

IDS (Intrusion Detection System) јесте софтвер који прати сумњиве радње над системом.

AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) јесте један од најједноставнијих host-based IDS-ова (постоје и network based IDS-ови) чија је намена праћење осетљивих и системских фајлова, и препорука је да га поставите на продукциони сервер чим крене са озбиљном продукцијом и сигурни сте да неће бити честих инсталација/подешавања на самом серверу (или једноставно неке фајлове можете изигнорисати у AIDE конфигурационом фајлу: /etc/aide.conf).

Детаљније о AIDE на овом линку: http://aide.sourceforge.net/

# Инсталација потребних пакета
yum install aide

# Уколико желите да сем системских додате још неке фајлове 
# или фолдере чије би измене требало пратити урадите то у фајлу
vim /etc/aide.conf

# Иницијалн остартовање AIDE
aide --init
mv /var/lib/aide/aide.db.new.gz /var/lib/aide/aide.db.gz

# Иницијална провера (не би требало да јави неке проблеме)
aide --check

# Ако желите проверити како ради AIDE промените неки системски фајл или фолдер, рецимо...
touch /etc/nekibezvezetestnifajl.brisi
aide --check

Check

Ову проверу би било добро да поставите да се извршава на дневном нивоу путем crontab-a

# Инсталирајте mail клијент ако немате
yum install mailx
# Провера слања мејла (проверите спам фолдер)
echo "OK" | mail -s "TEST mail" vasamailadresa@gmail.com

# Поставите у crontab (извршава се два пута дневно)
00  12,00  *  *  * /root/IDScheck.sh

# Садржај фајла /root/IDScheck.sh
cat /root/IDScheck.sh
#!/bin/sh
NA_MAIL="vasamailadresa@gmail.com"
mkdir -p /home/.AIDE_LOG
ARHIVA="/home/.AIDE_LOG/AIDE_arhiva.log" 
# Provera
/usr/sbin/aide --check > /tmp/tempAIDE.txt
if [ `cat /tmp/tempAIDE.txt | grep "All files match AIDE database. Looks okay" | wc -l` -ne 1 ] ; then
/bin/mail -s "AIDE - Ima potencijalnih problema, PROVERITI!!!" $NA_MAIL < /tmp/tempAIDE.txt
echo "------------------ `date +%d.%m.%Y_%H%M%S` --------------------" >> $ARHIVA
cat /tmp/tempAIDE.txt >> $ARHIVA
aide --update > /dev/null 2>&1 # Azuriranje baze najnovijim promenama
mv -f /var/lib/aide/aide.db.new.gz /var/lib/aide/aide.db.gz # Instalacija nove baze
else
echo "`date` - Nema promena" > /tmp/aidelogtemp.log
fi
exit 0