Instalacija Spejsvok (Spacewalk) servera na CentOS 7 Linuksu

Spejsvok (Spacewalk) je sistem menadžment alat otvorenog koda za koji ima dosta funkcionalnosti, poput popisa softvera i hardvera, izvršenja udaljenih komandi, kikstart instalacija, upravljanje konfiguracionim fajlovima ali jedna od onih za koje se najviše primenjuje jeste pečovanje RedHeta i njegovih derivata (CentOS i Fedora) a koristi se i za Suse a funkcioniše po principu server-agent a sam program je zapravo derivat redhetovog programa iste namene Satelit (Red Hat Satellite).

Ukratko, ulogujete se preko brauzera u samu Spejsvok konzolu, izlistate sve sisteme koji su nakačeni na Spejsvok – a može ih biti bogaoca, pokazaće vam se odmah koji kritični paketi nisu ažurirani, možete da selektujete sve ili izigornišete pakete koje ne želite da ažurirate i okinete ažuriranje na svim serverima. U samom programu možete pratiti gde se šta instaliralo i da li je uspešno ili ne.

U ovom uputstvu proći ćemo samo kroz samu instalaciju ovog programa na CentOS 7 Linuksu, a u nekim daljim pozabavićemo se dodavanjem klijenata, repozitorijuma sa paketima za klijente, drugim funkcionalnostima i ostalo.

# Ažuriramo, sistem i instaliramo mu dodatne i potrebne repozitorijume
yum -y install epel-release
rpm -Uvh https://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/@spacewalkproject/spacewalk-2.9/epel-7-x86_64/00830557-spacewalk-repo/spacewalk-repo-2.9-4.el7.noarch.rpm
yum -y update

# Otvaramo potrebne portove
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=5222/tcp
firewall-cmd --reload

# Instalacija najnovije verzije je u trenutku izrade ovog uputstva imala problem sa
# sa zavisnim paketom rhnpush kojeg nije bilo ni u jednom krštenom repozitorijumu pa sam
# sam RPM skinuo prilikom pokušaja instalacije na RedHetu gde je bilo potrebno omogućiti
# neki rhel-7-server-eus-rhn-tools-rpms repo. Paket sam skinuo i okačio ovde, zbog lakšeg skidanja
curl -O https://kompjuteras.com/external/rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm
echo "714d40f91688040aded5341278b9512e  rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm" | md5sum -c
[ $? -eq 0 ] && yum -y localinstall rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm || echo "File is not OK"

# Instalacija samog Spejsvoka
yum -y install spacewalk-setup-postgresql
yum -y install spacewalk-postgresql 

Sad ostaje deo oko inicijalnog podešavanja, koje se pokreće komandom…

spacewalk-setup

Gde treba da popunite tražene podatke vezane za podešavanje Spejsvoka i sertifikata. Primer sa ove instalacije…

[root@centos7test ~]# spacewalk-setup
* Setting up SELinux..
** Database: Setting up database connection for PostgreSQL backend.
** Database: Installing the database:
** Database: This is a long process that is logged in:
** Database:   /var/log/rhn/install_db.log
*** Progress: #
** Database: Installation complete.
** Database: Populating database.
*** Progress: ############################
* Configuring tomcat.
* Setting up users and groups.
** GPG: Initializing GPG and importing key.
** GPG: Creating /root/.gnupg directory
You must enter an email address.
Admin Email Address? kompjuteras@kompjuteras.com <<< ovde stavite svoju imejl adresu
* Performing initial configuration.
* Configuring apache SSL virtual host.
Should setup configure apache's default ssl server for you (saves original ssl.conf) [Y]?
** /etc/httpd/conf.d/ssl.conf has been backed up to ssl.conf-swsave
* Configuring jabberd.
* Creating SSL certificates.
CA certificate password? <<< Ovde postavite lozinku za sam sertifikat
Re-enter CA certificate password? <<< Ponovite lozinku
Cname alias of the machine (comma seperated)? centos7test.kompjuteras.com <<< Naziv domena 
Organization? Kompjuteras <<< Naziv organizacije
Organization Unit [centos7test.kompjuteras.com]? Kompjuteras <<< Naziv organizacione jedinice
Email Address [kompjuteras@kompjuteras.com]? <<< Unesite imejl ili samo enter ako je ovaj OK
City? Belgrade <<< Grad 
State? Serbia <<< Republika
Country code (Examples: "US", "JP", "IN", or type "?" to see a list)? YU <<< Ne pitajte me ništa
** SSL: Generating CA certificate.
** SSL: Deploying CA certificate.
** SSL: Generating server certificate.
** SSL: Storing SSL certificates.
* Deploying configuration files.
* Update configuration in database.
* Setting up Cobbler..
Cobbler requires tftp and xinetd services be turned on for PXE provisioning functionality. Enable these services [Y]?
* Restarting services.
Installation complete.
Visit https://centos7test.kompjuteras.com to create the Spacewalk administrator account.


Now go to: https://centos7test.kompjuteras.com or https://192.168.56.100 and setup credentials

Sad je samo još ostalo da se kroz brauzer ulogujete i podesite detalje oko imena organizacije i superadmina.

Što nas dovodi do početnog ekrana Spejsvoka čime je ovaj deo gotov

Više o Spejsvoku na adresi: spacewalkproject.github.io