Instalacija Spejsvok (Spacewalk) servera na CentOS 7 Linuksu

Spejsvok (Spacewalk) je sistem menadžment alat otvorenog koda za koji ima dosta funkcionalnosti, poput popisa softvera i hardvera, izvršenja udaljenih komandi, kikstart instalacija, upravljanje konfiguracionim fajlovima ali jedna od onih za koje se najviše primenjuje jeste pečovanje RedHeta i njegovih derivata (CentOS i Fedora) a koristi se i za Suse a funkcioniše po principu server-agent a sam program je zapravo derivat redhetovog programa iste namene Satelit (Red Hat Satellite).

Ukratko, ulogujete se preko brauzera u samu Spejsvok konzolu, izlistate sve sisteme koji su nakačeni na Spejsvok – a može ih biti bogaoca, pokazaće vam se odmah koji kritični paketi nisu ažurirani, možete da selektujete sve ili izigornišete pakete koje ne želite da ažurirate i okinete ažuriranje na svim serverima. U samom programu možete pratiti gde se šta instaliralo i da li je uspešno ili ne.

U ovom uputstvu proći ćemo samo kroz samu instalaciju ovog programa na CentOS 7 Linuksu, a u nekim daljim pozabavićemo se dodavanjem klijenata, repozitorijuma sa paketima za klijente, drugim funkcionalnostima i ostalo.

# Ažuriramo, sistem i instaliramo mu dodatne i potrebne repozitorijume yum -y install epel-release rpm -Uvh https://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/@spacewalkproject/spacewalk-2.9/epel-7-x86_64/00830557-spacewalk-repo/spacewalk-repo-2.9-4.el7.noarch.rpm yum -y update # Otvaramo potrebne portove firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=5222/tcp firewall-cmd --reload # Instalacija najnovije verzije je u trenutku izrade ovog uputstva imala problem sa# sa zavisnim paketom rhnpush kojeg nije bilo ni u jednom krštenom repozitorijumu pa sam# sam RPM skinuo prilikom pokušaja instalacije na RedHetu gde je bilo potrebno omogućiti# neki rhel-7-server-eus-rhn-tools-rpms repo. Paket sam skinuo i okačio ovde, zbog lakšeg skidanja curl -O https://kompjuteras.com/external/rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm echo "714d40f91688040aded5341278b9512e  rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm" | md5sum -c [ $? -eq 0 ] && yum -y localinstall rhnpush-5.5.89-20.el7sat.noarch.rpm || echo "File is not OK" # Instalacija samog Spejsvoka yum -y install spacewalk-setup-postgresql yum -y install spacewalk-postgresql 

Sad ostaje deo oko inicijalnog podešavanja, koje se pokreće komandom…

spacewalk-setup

Gde treba da popunite tražene podatke vezane za podešavanje Spejsvoka i sertifikata. Primer sa ove instalacije…

[root@centos7test ~]# spacewalk-setup * Setting up SELinux.. ** Database: Setting up database connection for PostgreSQL backend. ** Database: Installing the database: ** Database: This is a long process that is logged in: ** Database:   /var/log/rhn/install_db.log *** Progress: # ** Database: Installation complete. ** Database: Populating database. *** Progress: ############################ * Configuring tomcat. * Setting up users and groups. ** GPG: Initializing GPG and importing key. ** GPG: Creating /root/.gnupg directory You must enter an email address. Admin Email Address? kompjuteras@kompjuteras.com <<< ovde stavite svoju imejl adresu * Performing initial configuration. * Configuring apache SSL virtual host. Should setup configure apache's default ssl server for you (saves original ssl.conf) [Y]? ** /etc/httpd/conf.d/ssl.conf has been backed up to ssl.conf-swsave * Configuring jabberd. * Creating SSL certificates. CA certificate password? <<< Ovde postavite lozinku za sam sertifikat Re-enter CA certificate password? <<< Ponovite lozinku Cname alias of the machine (comma seperated)? centos7test.kompjuteras.com <<< Naziv domena Organization? Kompjuteras <<< Naziv organizacije Organization Unit [centos7test.kompjuteras.com]? Kompjuteras <<< Naziv organizacione jedinice Email Address [kompjuteras@kompjuteras.com]? <<< Unesite imejl ili samo enter ako je ovaj OK City? Belgrade <<< Grad State? Serbia <<< Republika Country code (Examples: "US", "JP", "IN", or type "?" to see a list)? YU <<< Ne pitajte me ništa ** SSL: Generating CA certificate. ** SSL: Deploying CA certificate. ** SSL: Generating server certificate. ** SSL: Storing SSL certificates. * Deploying configuration files. * Update configuration in database. * Setting up Cobbler.. Cobbler requires tftp and xinetd services be turned on for PXE provisioning functionality. Enable these services [Y]? * Restarting services. Installation complete. Visit https://centos7test.kompjuteras.com to create the Spacewalk administrator account. Now go to: https://centos7test.kompjuteras.com or https://192.168.56.100 and setup credentials 

Sad je samo još ostalo da se kroz brauzer ulogujete i podesite detalje oko imena organizacije i superadmina.

Što nas dovodi do početnog ekrana Spejsvoka čime je ovaj deo gotov

Više o Spejsvoku na adresi: spacewalkproject.github.io