Kako dodati informaciju o vremenu u Linux history

Po difoltu komanda history ne daje info o vremenu izvršavanja komande kroz terminal, ali se to može mimoići dodavanjem jednostavne varijable u fajl .bash_profile. Nažalost ovo neće raditi za ranije okinute komande – za njih će pokazivati vreme od kad je postaljena varijabla – a ne vreme kad je komanda okinuta.

# Da vam odmah daje info o vremenu okinite komandu i posle nje možete history
export HISTTIMEFORMAT='%F %T: '

# Da daje info prilikom novog logovanja trenutnog korisnika
echo "export HISTTIMEFORMAT='%F %T: '" >> ~/.bash_profile

# Da vam daje info za sve korisnike a ne samo za trenutnog
su - root # Mora kao root
echo "export HISTTIMEFORMAT='%F %T: '" >> /etc/profile

Evo kako izgleda history pre-i-posle