Za slanje info mailova iz crontab-a se najčešće koristi mail – koji je zapravo samo simbolički link do programa mailx. Da bi se izbegli SPAM filteri i blokade od strane drugih mejl servera potrebno je koristiti regularan mejl server i u ovom primeru ćemo koristiti Gmail/GoogleApps SMTP za slanje a sve ćemo raditi na CentOS 7 u „Minimal Install“ varijanti – mada kontam da je ista filozofija i na svim ostalim distrama. Za razliku od mutt-a ovde ne moramo ništa da kompajliramo ručno, sve se završava na yum install.

# Ako nema mailx-a instalirati ga
yum install mailx -y

# Kreiranje foldera gde će biti baza sa sertifikatima i povlačenje Guglovog sa kojeg šaljemo
mkdir ~/.certs
certutil -N -d ~/.certs
echo -n | openssl s_client -connect smtp.gmail.com:465 | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > ~/.certs/gmail.crt
certutil -A -n "Google Internet Authority" -t "C,," -d ~/.certs -i ~/.certs/gmail.crt

# Slanje tekstnog mejla
echo -e "Sadrzaj emaila" | mailx -v -s "Email subject" -S smtp-use-starttls -S ssl-verify=ignore -S smtp-auth=login -S smtp=smtp://smtp.gmail.com:587 -S from="tvoj-email@gmail.com(Ime Prezime)" -S smtp-auth-user=tvoj-email@gmail.com -S smtp-auth-password=lozinka-za-gmail -S ssl-verify=ignore -S nss-config-dir=~/.certs tvoj-drugi-neki-nalog@gdegod.com

# Kreiranje alijasa kako bi se uprostilo i olakšalo slanje mejlova
vi ~/.bash_profile
# Ovde dve linije dodajte na kraj
alias mailx='mailx -S smtp-use-starttls -S ssl-verify=ignore -S smtp-auth=login -S smtp=smtp://smtp.gmail.com:587 -S from="tvoj-email@gmail.com(Ime Prezime)" -S smtp-auth-user=tvoj-email@gmail.com -S smtp-auth-password=lozinka-za-gmail -S ssl-verify=ignore -S nss-config-dir=~/.certs'
alias mail=mailx
# Povlačenje alijasa iz bash_profile
. ~/.bash_profile

# Testiranje slanja mejla uprošćenom komandom
echo "Tekst poruke" | mail -s "Test email" tvoj-drugi-neki-nalog@gdegod.com