Alias je komanda koja služi za kreiranje nove komande ili radnje od neke postojeće komande ili radnje i koristi se obično da se neke uobičajene komande koje su malo duže uproste ili prevedu korisnicima.
Recimo želimo da ispis datuma u nekom human-friendly obliku bude moguć jednom komandom „datum“ na našem jeziku…to radimo dakle tako što kreiramo alias datum sa traženom komandom.

# Postoji li vec taj alias ili komanda
[draza@test~]$ datum
-bash: datum: command not found

# Postavljanje aliasa za trenutnu sesiju
[draza@test~]$ alias datum='date +%d.%m.%Y'

# Provera radili li alias/komanda kako treba
[draza@test~]$ datum
04.11.2016

Posle restarta mašine ili izlaska korisnika iz terminala/basha ovaj alias će se izgubiti i neke biti aktuelan posle sledečeg logovanja pa ako želite da za postojećeg korisnika vazda bude aktuelan alias kad god da se uloguje ovo alias datum=’date +%d.%m.%Y’ dodajte u fajl ~/.bashrc i okinite source ~/.bashrc

# Postoji li vec komanda ili alias datum
[draza@test~]$ datum
-bash: datum: command not found

# Dodavanje aliasa u bashrc (pazljivo sa ovim)
[draza@test~]$ echo "alias datum='date +%d.%m.%Y'" >> .bashrc
[draza@test~]$ source ~/.bashrc

# Provera aliasa
[draza@test~]$ datum
04.11.2016

Ako želite da alias bude aktivan svim korisnicima, dodajte ga u fajl /etc/profile

Ako želite da uklonite alias bez restarta mašine, prvo ga obrišite ako ste ga dodali u .bashrc pa odradite uklanjanje aliasa komandom unalias. Dakle u našem slučaju to bi uradili komandom

# Alijas je aktivan
[draza@test~]$ datum
04.11.2016

# Uklanjanje aliasa
[draza@test~]$ unalias datum

# Provera
[draza@test~]$ datum
-bash: datum: command not found

Jedan od aliasa koje sebi po defaultu pravim, recimo jeste „..“ – koji ima ulogu da ode jedan folder unazad, odnosno da oponaša „cd ..“

alias ..='cd ..'