Alias na Linuksu – uprošćavanje i prevođenje postojećih komandi

Alias je komanda koja služi za kreiranje nove komande ili radnje od neke postojeće komande ili radnje i koristi se obično da se neke uobičajene komande koje su malo duže uproste ili prevedu korisnicima.

Recimo želimo da ispis datuma u nekom normalnom formatu obliku bude moguć jednom komandom „datum“ na našem jeziku…to radimo dakle tako što kreiramo alijas datum sa traženom komandom.

# Postoji li već taj alias ili komanda[draza@test~]$ datum -bash: datum: command not found # Postavljanje alijasa za trenutnu sesiju[draza@test~]$ alias datum='date +%d.%m.%Y' # Provera radi li alijas/komanda kako treba[draza@test~]$ datum 04.11.2016 

Posle restarta mašine ili izlaska korisnika iz terminala ovaj alijas će se izgubiti i neke biti aktuelan posle sledećeg logovanja pa ako želite da za postojećeg korisnika vazda bude aktuelan kad god da se uloguje, ovo alias datum=’date +%d.%m.%Y’ dodajte u fajl ~/.bashrc i okinite source ~/.bashrc

# Postoji li već komanda ili alijas "datum"[draza@test~]$ datum -bash: datum: command not found # Dodavanje alijasa u bashrc[draza@test~]$ echo "alias datum='date +%d.%m.%Y'" >> .bashrc [draza@test~]$ source ~/.bashrc # Provera alijasa[draza@test~]$ datum 04.11.2016 

Ako želite da alijas bude aktivan svim korisnicima, dodajte ga u fajl /etc/profile

Ako želite da uklonite alias bez restarta mašine, prvo ga obrišite ako ste ga dodali u .bashrc pa odradite uklanjanje alijasa komandom unalias. Dakle u našem slučaju to bi uradili komandom…

# Alijas je aktivan, provera[draza@test~]$ datum 04.11.2016 # Uklanjanje alijasa[draza@test~]$ unalias datum # Provera[draza@test~]$ datum -bash: datum: command not found

Jedan od alijasa koje odmah pravi je „..“ – koji ima ulogu da ode jedan folder unazad, odnosno da oponaša „cd ..“

alias ..='cd ..'