Бекап oracle шема коришћењем expdp (crontab-ready скрипта)

EXPDP је стандардни Oracle алат намењен за бекап шема на бази, одређених објеката или целе базе (мада ја увек бекапујем само одређене шеме). Лак је за коришћење и не оптерећује много сервер а стандардна синтакса је: expdp dumpfile=XXX logfile=XXX.

У доњој скрипти се уз expdp налазе и разноразне провере типа, постоји ли директоријум дефинисан у Oracle-у, има ли довољно простора на локацији где је тај директоријум за бекап, да није expdp већ покренут, има ли грешака у експорт логу, да није сервер преоптерећен па да га заштитимо од додатног оптерећење – и све уз имејл нотификације. Ово сам поставио овако да би скрипта била лака за crontab и обавестила админа о свим проблемима или исходу експорта – па коме треба, нека промени варијабле, тестира и користи.

#!/bin/bash
source /home/oracle/.bash_profile
#########################################################################################
# Opis: Skripta za export nekih oracle shema putem expdp-a uz razne provere svega i svaceg
# Autor: Kompjuteras.com, slobodni ste da skriptu koristite/menjate kako vam srcu drago
#
# Crontab primer:
# 00 03 * * * /oracle/skripte/ExportBaze.sh > /tmp/CrontabExportShema.log 2>&1
#
#########################################################################################
############################ VARIJABLE ###################################
#################### Podesava korisnik obavezno ########################## 
# IME_SERVERA - Ime servera u human-friendly formatu
IME_SERVERA="KOMPJUTERAS - `ip addr | grep 'state UP' -A2 | grep 'inet ' | tail -n1 | awk '{print $2}' | cut -f1 -d'/'`"
# Oracle direktorijum koji se koristi za export (nije isto sto i linux dir)
# Ako ne postoji u Oracleu dobicete upozorenje na mail
ORACLE_EXPORT_DIREKTORIJUM="dir_za_export"
# EXPORT_SEME - koje seme planirate da exportujete
# Primer: EXPORT_SEME="'KORISNIK1','KORISNIK2'" - ce bekapovati ta 2 korisnika
# Primer: EXPORT_SEME="'KORISNIK1'" - ce bekapovati samo usera KORISNIK1
EXPORT_SEME="'KOMPJUTERAS','LOVE','MONIKA_BELUCHI'"
# Koeficijent - procena velicine exporta puta on, security zbog prostora
# Primer: Ako je koeficijent 3 a export 5GB - ako na bekap lokaciji nema
# Minimum 3x5=15GB free - bekak nece biti izvrsen
KOEFICIJENT_SLOBODNOG_PROSTORA_ZA_EXPORT=3
# Naming prefix - Naziv bekapa ce pocinjati njime i gaziti stare
# Primer: EXPORT_NAMING_PREFIX="BEKAP_BAZE" - staticki bekap, cuvace max 1 kopiju
# Primer: EXPORT_NAMING_PREFIX="`date +%u`_BEKAP_BAZE" - cuvace max 7 kopija
# Primer: EXPORT_NAMING_PREFIX="`date +%d`_BEKAP_BAZE" - cuvace max 31 kopiju
# Primer: EXPORT_NAMING_PREFIX="`date +%m%d`_BEKAP_BAZE" - cuvace max 356 kopija
EXPORT_NAMING_PREFIX="`date +%u`_KOMPJUTERAS_EXPDP"
# EMAIL_TO - kome na mail idu obavestenja o greskama ili uspesnosti
# Ako treba vise mailova EMAIL_TO="email1@mail.com email2@mail.com email3@mail.com"
EMAIL_TO="tvojmail@mail.kom"
# DUMP_FAJL - kako ce se zvati export, log i html izvesta o tablespaces
DUMP_FAJL="${EXPORT_NAMING_PREFIX}.dmp"
###########################################################################
########################### PROVERA BR 1 ##################################
###      Pokrece li skriptu Linux korisnik oracle         ###
###########################################################################   
echo "-----------------------`date +%d.%m.%Y_%H:%M`-----------------------"    
if [ `whoami | grep oracle | wc -l` -ne 1 ] ; then
echo "---------------------------------------
Pokrenite ovu skriptu kao oracle korisnik
---------------------------------------"
exit 1
fi
echo "EXPDP startovao oracle     : OK"
########################### PROVERA BR 2 ##################################
###      Postoji li Oracle export direktorijum           ###
###########################################################################
LINUX_EXPORT_LOKACIJA=`sqlplus -s '/ as sysdba' << EOF
SET FEEDBACK OFF
SET VERIFY OFF
SET HEADING OFF
SET PAGES 0
SELECT DIRECTORY_PATH FROM DBA_DIRECTORIES
WHERE UPPER (DIRECTORY_NAME) = UPPER('${ORACLE_EXPORT_DIREKTORIJUM}');
EXIT
EOF
`
if [ `echo ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA} | sed '/^$/d' | wc -l` -ne 1 ] ; then
echo "Nije setovan Oracle Direktorijum (${ORACLE_EXPORT_DIREKTORIJUM}). Proveri to!
" | mail -s "${IME_SERVERA} export - Fizicki nema foldera za export" ${EMAIL_TO}
echo "Linux expdp lokacija      : FAILED"
exit 1
fi
echo "Linux expdp lokacija      : OK (${LINUX_EXPORT_LOKACIJA})"
########################### PROVERA BR 3 ##################################
###      Jesu li svi korisnici za koje radis export tu       ###
###########################################################################
for i in `echo $EXPORT_SEME | tr "','" " " | tr -s " "` ; do
EXPORT_USER_COUNT=`sqlplus -s '/ as sysdba' << EOF
SET FEEDBACK OFF
SET VERIFY OFF
SET HEADING OFF
SET PAGES 0
select COUNT(USERNAME) from dba_users WHERE UPPER(USERNAME) = UPPER('${i}')
;
EXIT
EOF
`
if [ `echo ${EXPORT_USER_COUNT} | sed '/^$/d'` -ne 1 ] ; then echo "Nedostaje export korisnik    : FAIL (Nema korisnika: ${i})" ; fi >> /tmp/.export_korisnici.log
done
# Provera
if [ `cat /tmp/.export_korisnici.log | wc -l` -gt 0 ] ; then
cat /tmp/.export_korisnici.log
rm -f /tmp/.export_korisnici.log
exit 201
else
rm -f /tmp/.export_korisnici.log
echo "Svi korisnici za export su tu  : OK"
fi
########################### PROVERA BR 4 ##################################
###  Postoji li fizicki taj folder na Linuxu i da li je dostupan   ###
###########################################################################
if [ ! -d "${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}" ] ; then
echo "Nedostaje folder za export na OS (folder: ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}). Proveri to!
" | mail -s "${IME_SERVERA} export - Fizicki nema foldera za export" ${EMAIL_TO}
echo "Folder za export definisan   : FAILED"
exit 1
fi
echo "Folder za export definisan   : OK"
# Za slucaj da se desi na je backup lokacija zaglupljena
# Desava se to ako je cfs/nfs u pitanju pa ni df ne moze da se izvrsi
df > /tmp/DostupnostParticije.log 2>/dev/null &
sleep 10
if [ `cat /tmp/DostupnostParticije.log | wc -l 2>/dev/null` -lt 3 ] ; then
echo "Ne mogu prici bekap lokaciji (ne radi komanda: df ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}). 
Nešto nije u redu sa ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}, proveri to, izlazim iz procesa backupa.
Ako je Windows share u pitanju probajte kao root: umount -a -t cifs -l ; mount -a
Ako je NFS share u pitanju probajte kao root  : umount -a -t nfs -l ; mount -a
To ce uraditi umount nfs ili cifsa i odmah mountovati
" | mail -s "${IME_SERVERA} export - Lokalni ili network storage u problemu (df ne radi)" ${EMAIL_TO}
echo "Status HDD skladista dostupan  : FAILED"
exit 1
fi
echo "Status HDD skladista dostupan  : OK"
########################### PROVERA BR 5 ##################################
###      Ima li dovoljno mesta za bekap na lokaciji        ###
###########################################################################
VELICINA_EXPORTA_SEMA=`sqlplus -s '/ as sysdba' << EOF
SET FEEDBACK OFF
SET VERIFY OFF
SET HEADING OFF
SET PAGES 0
SELECT DECODE (ROUND (SUM (bytes) / 1024 / 1024 / 1024, 0) * ${KOEFICIJENT_SLOBODNOG_PROSTORA_ZA_EXPORT}, 
0, 
${KOEFICIJENT_SLOBODNOG_PROSTORA_ZA_EXPORT},
ROUND (SUM (bytes) / 1024 / 1024 / 1024, 0) * ${KOEFICIJENT_SLOBODNOG_PROSTORA_ZA_EXPORT}) AS NEED_GB
FROM dba_segments
WHERE owner in (${EXPORT_SEME});
EXIT
EOF
`
VELICINA_EXPORTA_SEMA=`echo ${VELICINA_EXPORTA_SEMA} | tr -d '[:blank:]'` # Fix za blank space
SLOBODNO_PROSTORA_NA_DISKU_ZA_EXPORT=`df -P -BG -h ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA} | awk '/[0-9]%/{print $(NF-2)}' | sed 's/[^0-9]*//g'`
if [ ${SLOBODNO_PROSTORA_NA_DISKU_ZA_EXPORT} -le ${VELICINA_EXPORTA_SEMA} ] ; then
echo "
-----------------------------------------------------------------
Export size (puta ${KOEFICIJENT_SLOBODNOG_PROSTORA_ZA_EXPORT}): ${VELICINA_EXPORTA_SEMA} GB
Slododnog mesta: `df -P -BG -h ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA} | awk '/[0-9]%/{print $(NF-2)}'` GB
-----------------------------------------------------------------
OBUSTAVLJEN EXPORT - Proverite prostor na ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}
-----------------------------------------------------------------
`df -P -BG -h ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}`
-----------------------------------------------------------------
" | mail -s "${IME_SERVERA} export - Nema mesta za export" ${EMAIL_TO}
echo "Potrebno VS Slobodno prostora  : FAIL (${VELICINA_EXPORTA_SEMA}GB VS ${SLOBODNO_PROSTORA_NA_DISKU_ZA_EXPORT}GB)"
echo "Nema dovoljno mesta za export"
exit 1
fi
echo "Potrebno VS Slobodno prostora  : OK (${VELICINA_EXPORTA_SEMA}GB VS ${SLOBODNO_PROSTORA_NA_DISKU_ZA_EXPORT}GB)"
########################### PROVERA BR 6 ##################################
###      Da nije mozda neki expdp vec pokrenut           ###
###########################################################################
if [ $( ls -l /proc/`pidof expdp`/exe 2>/dev/null | grep ${ORACLE_HOME} | wc -l ) -gt 0 ] ; then
echo "
-----------------------------------------------------------------
`ps aux | grep expdp | grep -v grep`
-----------------------------------------------------------------
" | mail -s "${IME_SERVERA} export - pokusaj dupliciranja exporta" ${EMAIL_TO}
echo "EXPDP nema zaostalih procesa  : FAIL"
exit 1
fi
echo "EXPDP nema zaostalih procesa  : OK"
 
########################### PROVERA BR 7 ##################################
### Ako je load na serveru preveliki obustavi expdp cisto da ne     ### 
###     Preveliki: load 3x veci od broja CPU-ova          ###
###########################################################################
BROJ_PROCESORA="`cat /proc/cpuinfo | grep vendor_id | wc -l`"
MAX_LOAD=`echo $(( ${BROJ_PROCESORA} * 3 ))`
if [ `uptime | awk '{print $NF}' | cut -f1 -d.` -gt ${MAX_LOAD} ]; then
echo "
-----------------------------------------------------------------
Load presao ogranicenje od ${MAX_LOAD}: (`uptime`)
-----------------------------------------------------------------
" | mail -s "${IME_SERVERA} export - Load je preveliki (veci od ${MAX_LOAD}). Prekidam export baze" ${EMAIL_TO}
echo "LOAD na serveru je u redu    : FAIL"
exit 1
fi
echo "LOAD na serveru je u redu    : OK"
###########################################################################
###  Brisanje starih logova i bekapa sa istim imenom, ako postoje   ### 
###########################################################################
if [ -s ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}.gz ] ; then
rm -f ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}.gz
fi
if [ -s ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}.log ] ; then
rm -f ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}.log
fi
echo "Obrisani stari bekapi      : OK"
# Generisanje html-a sa info o tablespaceovima
sqlplus -S -M "HTML ON TABLE 'BORDER="1" CELLSPACING="0"'" '/ as sysdba
' <<EOF > ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}_tablespaces.html 2>/dev/null
set pagesize 32000
set feedback on
SELECT CURRENT_DATE,
tablespace_name,
FILE_NAME,
((bytes)/1024/1024) DATAFILE_SIZE_MB,
AUTOEXTENSIBLE AUTO_EXTEND
FROM dba_data_files
ORDER BY 1, 2, 3;
exit 0
/
EOF
echo "Napravljen tablespaces report  : OK"
echo "EXPDP moze da pocne       : OK"
echo "--------------------------------------------------------------"
###########################################################################
###           Export sema - napokon             ### 
###########################################################################
START_EXPORT_VREME=`date +"%d.%m.%Y %H:%M"`
expdp \'/ as sysdba\' directory=${ORACLE_EXPORT_DIREKTORIJUM} schemas=${EXPORT_SEME} flashback_time=systimestamp dumpfile=${DUMP_FAJL} logfile=${DUMP_FAJL}.log
gzip -f "${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}"
################## Export procedura ##################
DONE_EXPORT_VREME=`date +"%d.%m.%Y %H:%M"`
echo "----------------------------------" 
echo "EXPDP poceo u : ${START_EXPORT_VREME}" 
echo "EXPDP zavrsio u: ${DONE_EXPORT_VREME}"
echo "----------------------------------" 
###########################################################################
###      Provera logova i email obavestenja o ishodu        ### 
###########################################################################
if [ -n "`grep "successfully completed at" ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}.log`" ]; then
echo "${IME_SERVERA} - Export uspesno zavrsen
-------------------------------------------------------
${START_EXPORT_VREME} - Pocetak exporta
${DONE_EXPORT_VREME} - Kraj exporta
-------------------------------------------------------
`du -sh ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}*`
" | mail -s "${IME_SERVERA} export - Uspesno zavrsen" -a ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}.log ${EMAIL_TO} 
else
echo "${IME_SERVERA} - Export ima greske
#################### GRESKE ###########################
`grep 'ORA-' ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}.log`
#######################################################
${START_EXPORT_VREME} - Pocetak exporta
${DONE_EXPORT_VREME} - Kraj exporta
-------------------------------------------------------
`du -sh ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}*`
-------------------------------------------------------
" | mail -s "${IME_SERVERA} export - Postoje greske u export logu!!!" -a ${LINUX_EXPORT_LOKACIJA}/${DUMP_FAJL}.log ${EMAIL_TO}
fi
exit 0