Ova skripta će proveriti mountovane particije i poslati vam email ako je neka od particija zauzeta više od onoga koliko ste joj zadali kroz varijablu (u ovom primeru 90%). Preduslov za slanje emaila u ovom primeru je da imate instaliran mailx (na CentOS-u: yum install -y mailx).

#!/bin/sh

# Postavite putanju do korisnickog bash_profile koji se pokretati skriptu kako bi
# povukao PATH. U ovom slucaju okidamo crontab za root korisnika
. /root/.bash_profile

################### VARIJABLE ####################
MAX_HDD_ZAUZETOST_U_PROCENTIMA=90
EMAIL_ZA_SLANJE_OBAVESTENJA="nekimail@example.com"
NAZIV_SERVERA="IMESERVERA - `ip addr | grep 'state UP' -A2 | grep 'inet ' | tail -n1 | awk '{print $2}' | cut -f1  -d'/'`"
##################################################

if [ -n "$(df -P | awk "{ df=strtonum(\$5); if (df > ${MAX_HDD_ZAUZETOST_U_PROCENTIMA}) print; }")" ] ; then
echo "------------------------------------------------------
$(df -Ph | awk "{ df=strtonum(\$5); if (df > ${MAX_HDD_ZAUZETOST_U_PROCENTIMA}) print; }")
------------------------------------------------------
" | mail -s "${NAZIV_SERVERA} - HDD space problem | Iskorisceno >${MAX_HDD_ZAUZETOST_U_PROCENTIMA}%" ${EMAIL_ZA_SLANJE_OBAVESTENJA}
fi

exit 0