U ovom tekstu (ili na ovom času, još ću i profesor da ispadnem), ćemo proći kroz proces instalacije Jave i Apache Tomcat-a na CentOS 6 linuksu.
Ukratko:
Java je programski jezik napisan pre 20 godina od strane ekipe iz Sun Microsystems kompanije i jedan je od najrasprostranjenijih – naučite li da programirate u Javi – bogovi ste i grcate u parama 🙂 U ovom tekstu ćemo instalirati Javu 1.7 (1.8 je poslednja verzija na dan 16/06/2015).

Tomcat je web i aplikacioni server otvorenog koda napravljen od strane Apache Software Foundation-a i odlikuje ga brzina i to što je „lak za resurse“ a osnovna upotreba su mu izvršavanja Java servleta i renderovanje web stranica koje uključuju Java Server Page kodiranje (ili ti po naški – ako budete programirali Java web aplikacije, sa Tomcatom ćete ih servirati ljudima putem weba)

Instalacija Java Development Kit-a

# Sve radite kao root korisnik
su - root

# Uninstall svih starijih verzija jave ukoliko postoje
yum remove java*

# Skidanje i instalacija novije verzije
cd /opt
sudo wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.tar.gz"
sudo tar xvf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz
cd /opt/jdk1.7.0_79/

# Linkovanje
alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_79/bin/java 2
alternatives --config java
alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar 2
alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac 2
alternatives --set jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar
alternatives --set javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac

# Varijable
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79
export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_79/jre
export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_79/bin:/opt/jdk1.7.0_79/jre/bin

# Dodavanje varijabli u bash_profile (proveriti prvo da ih možda već nema tamo)
echo "export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79" >> ~/.bash_profile
echo "export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_79/jre" >> ~/.bash_profile
echo "export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_79/bin:/opt/jdk1.7.0_79/jre/bin" >> ~/.bash_profile

# Prvera instalacije
java -version

# Treba da vam ispise
# --------------------
# java version "1.7.0_79"
# Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_79-b15)
# Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode)

 

Instalacija Apache Tomcata

cd /tmp
wget http://apache.osuosl.org/tomcat/tomcat-7/v7.0.62/bin/apache-tomcat-7.0.62.tar.gz
tar xzf apache-tomcat-7.0.62.tar.gz
mv apache-tomcat-7.0.62 /usr/local/tomcat7
cd /usr/local/tomcat7
./bin/startup.sh

# TREBA DA VAM ISPISE NESTO POPUT
# ------------------------------------------
# Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat7
# Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat7
# Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat7/temp
# Using JRE_HOME: /opt/jdk1.7.0_79/jre
# Using CLASSPATH: /usr/local/tomcat7/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat7/bin/tomcat-juli.jar
# Tomcat started.

# Ako je potrebno ugasiti selinux sa komandom: setenforce 0

# Dodati port 8080 u listu dozvoljenih portova
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
/etc/rc.d/init.d/iptables save
/etc/rc.d/init.d/iptables restart

Proveriti putem browsera da li se otvara stranica na adresi: http://192.168.1.220:8080 (server na kome smo instalirali ovo je imao IP adresu 192.168.1.220)

Tomcat i Java