Java и Apache Tomcat на ЦентОС 6 Линуксу – инсталација

У овом тексту (или на овом часу, још ћу и професор да испаднем), ћемо проћи кроз процес инсталације Jave и Apache Tomcat-а на ЦентОС 6 Линуксу.

Укратко:
Java је програмски језик написан пре 20 година од стране екипе из Sun Microsystems компаније и један је од најраспрострањенијих – научите ли да програмирате у Јави – богови сте и грцате у парама. У овом тексту ћемо инсталирати верзију 1.7 (1.8 је била последња верзија на дан 16/06/2015).

Tomcat је web и апликациони сервер отвореног кода направљен од стране Apache Software Foundation-а и одликује га брзина и то што је „лак за ресурсе“ а основна употреба су му извршавања Java сервлета и рендеровање страница које укључују Java Server Page кодирање (или ти по нашки – ако будете програмирали Java web апликације, са Tomcat-ом ћете их сервирати људима путем web-a)

Инсталација Java Development Kit-a

# Све радите као корисник: root
su - root

# Деинсталација свих старијих верзија јаве уколико постоје
yum remove java*

# Скидање и инсталација новије верзије
cd /opt
sudo wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.tar.gz"
sudo tar xvf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz
cd /opt/jdk1.7.0_79/

# Линковање
alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_79/bin/java 2
alternatives --config java
alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar 2
alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac 2
alternatives --set jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar
alternatives --set javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac

# Варијабле
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79
export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_79/jre
export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_79/bin:/opt/jdk1.7.0_79/jre/bin

# Додавање варијабли у bash_profile (проверити прво да их можда већ нема тамо)
echo "export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79" >> ~/.bash_profile
echo "export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_79/jre" >> ~/.bash_profile
echo "export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_79/bin:/opt/jdk1.7.0_79/jre/bin" >> ~/.bash_profile

# Провера инсталације
java -version

# Треба да вам испише
# --------------------
# java version "1.7.0_79"
# Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_79-b15)
# Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode)

 

Инсталација Apache Tomcat-a

cd /tmp
wget http://apache.osuosl.org/tomcat/tomcat-7/v7.0.62/bin/apache-tomcat-7.0.62.tar.gz
tar xzf apache-tomcat-7.0.62.tar.gz
mv apache-tomcat-7.0.62 /usr/local/tomcat7
cd /usr/local/tomcat7
./bin/startup.sh

# ТРЕБА ДА ВАМ ИСПИШЕ НЕСТО ПОПУТ
# ------------------------------------------
# Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat7
# Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat7
# Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat7/temp
# Using JRE_HOME: /opt/jdk1.7.0_79/jre
# Using CLASSPATH: /usr/local/tomcat7/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat7/bin/tomcat-juli.jar
# Tomcat started.

# Ако је потребно пребацити selinux у permissive mode командом: 
# setenforce 0

# Додати порт 8080 у листу дозвољених портова
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
/etc/rc.d/init.d/iptables save
/etc/rc.d/init.d/iptables restart

Проверити путем браузера да ли се отвара страница на адреси: http://192.168.1.220:8080 (сервер на коме смо инсталирали ово је имао IP адресу 192.168.1.220)

Tomcat i Java

Ако ради – то је то.