Java i Apache Tomcat na CentOS 6 Linuksu – instalacija

U ovom tekstu (ili na ovom času, još ću i profesor da ispadnem), ćemo proći kroz proces instalacije Jave i Apache Tomcat-a na CentOS 6 Linuksu.

Ukratko:
Java je programski jezik napisan pre 20 godina od strane ekipe iz Sun Microsystems kompanije i jedan je od najrasprostranjenijih – naučite li da programirate u Javi – bogovi ste i grcate u parama. U ovom tekstu ćemo instalirati verziju 1.7 (1.8 je bila poslednja verzija na dan 16/06/2015).

Tomcat je web i aplikacioni server otvorenog koda napravljen od strane Apache Software Foundation-a i odlikuje ga brzina i to što je „lak za resurse“ a osnovna upotreba su mu izvršavanja Java servleta i renderovanje stranica koje uključuju Java Server Page kodiranje (ili ti po naški – ako budete programirali Java web aplikacije, sa Tomcat-om ćete ih servirati ljudima putem web-a)

Instalacija Java Development Kit-a

# Sve radite kao korisnik: root su - root # Deinstalacija svih starijih verzija jave ukoliko postoje yum remove java* # Skidanje i instalacija novije verzije cd /opt sudo wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.tar.gz" sudo tar xvf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz cd /opt/jdk1.7.0_79/ # Linkovanje alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_79/bin/java 2 alternatives --config java alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar 2 alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac 2 alternatives --set jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar alternatives --set javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac # Varijable export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79 export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_79/jre export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_79/bin:/opt/jdk1.7.0_79/jre/bin # Dodavanje varijabli u bash_profile (proveriti prvo da ih možda već nema tamo) echo "export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79" >> ~/.bash_profile echo "export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_79/jre" >> ~/.bash_profile echo "export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_79/bin:/opt/jdk1.7.0_79/jre/bin" >> ~/.bash_profile # Provera instalacije java -version # Treba da vam ispiše # -------------------- # java version "1.7.0_79" # Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_79-b15) # Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode)

 

Instalacija Apache Tomcat-a

cd /tmp wget http://apache.osuosl.org/tomcat/tomcat-7/v7.0.62/bin/apache-tomcat-7.0.62.tar.gz tar xzf apache-tomcat-7.0.62.tar.gz mv apache-tomcat-7.0.62 /usr/local/tomcat7 cd /usr/local/tomcat7 ./bin/startup.sh # TREBA DA VAM ISPIŠE NESTO POPUT # ------------------------------------------ # Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat7 # Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat7 # Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat7/temp # Using JRE_HOME: /opt/jdk1.7.0_79/jre # Using CLASSPATH: /usr/local/tomcat7/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat7/bin/tomcat-juli.jar # Tomcat started.# Ako je potrebno prebaciti selinux u permissive mode komandom: # setenforce 0 # Dodati port 8080 u listu dozvoljenih portova /sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT /etc/rc.d/init.d/iptables save /etc/rc.d/init.d/iptables restart

Proveriti putem brauzera da li se otvara stranica na adresi: http://192.168.1.220:8080 (server na kome smo instalirali ovo je imao IP adresu 192.168.1.220)

Tomcat i Java

Ako radi – to je to.